ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ก.พ. 64 ถึง 17 ก.พ. 64 การทดสอบออนไลน์ ครั้งที่ 6 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564
การทดสอบออนไลน์ ครั้งที่ 6 วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ป.6 สอบในวันที่ 16 เวลา 09.30 - 15.30 น. และ ป.3 สอบในวันที่ 17 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
26 ม.ค. 64 ถึง 27 ม.ค. 64 แจ้งสอบออนไลน์ ครั้งที่ 5
การทดสอบออนไลน์ ครั้งที่ 5 วันที่ 26 - 27 มกราคม 2564 โดย ป.6 สอบในวันที่ 26 เวลา 09.30 - 15.30 น. และ ป.3 สอบในวันที่ 27 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารอรุณเบิกฟ้า แต่งการด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
05 ม.ค. 64 ถึง 18 ม.ค. 64 ประกาศโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปิดและการเปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๕ มกราคม ถึงวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายงานให้แก่นักเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
22 ธ.ค. 63 ถึง 23 ธ.ค. 63 ทัศนศึกษา อบ.2 - ม.3
ทัศนศึกษา อบ.2 - ป.3 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 (ภายในจังหวัดนครพนม)
ทัศนศึกษา ป.4 - ม.3 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 (จังวัดอุบลราชธานี)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ภายในจังหวัดนครพนม และจังหวัดอุบลราชธานี / การแต่งการชุดยูนิฟอร์มของโรงเรียน (ชุดวอร์ม) โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน