สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน