พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    1. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยใช้อัตลักษณ์ ประเพณีท้องถิ่น
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
    3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ตามสภาพจริง
    4. พัฒนาครูให้เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ด้วยเทคโนโลยี ตามหลักธรรมมาภิบาลเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ชุมชน และได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์
    1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามอัตลักษณ์ ประเพณีท้องถิ่น
    2. ผู้เรียนมีพัฒนาการสมวัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
    3. สถานศึกษาสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ตามสภาพจริง
    4. ครูมีการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
    5. การบริหารจัดการที่ดี ด้วยเทคโนโลยี ตามหลักธรรมมาภิบาล จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ชุมชน และได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา