พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
    2. เสริมสร้างและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันด้านสิ่งเสพติดให้เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง
    3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายที่มีคุณภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
    4. จัดหาและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา อย่างเพียงพอ ทันสมัย เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
    5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
    6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์
    1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง คนงามและมีความสุข 
    2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต และมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งเสพติดที่อยู่รอบตัว
    3. ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน
    4. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
    5. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
    6. โรงเรียนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยมีชุมชน  ผู้ปกครอง  และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง