กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศุจินทรา ริศด้วง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1