กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางศุจินทรา ชัยบิน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1