กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัดดาพร พิมพ์โคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุปรียา ไตรยะขันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4