กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัดดาพร พิมพ์โคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุปรียา ไตรยะขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2