กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางอนุสรณ์ ไชโย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายภาณุวัฒน์ ประทุงมัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3