กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุดานี ชนะมาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายอนุรักษ์ อุปทุม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2