กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุดานี สกุลสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1