กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1