กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเยาวเรศ อนุยันต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายภูวรินทร์ อะทะวงษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6