คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวตุลยดา จารีรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวระวีวรรณ จันทนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3