ปฐมวัย

นางงามพิศ จึงไกรสีห์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวตุลยดา จารีรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2