วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
    โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง คนงามและมีความสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผ่านปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างครูมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพ
 
ปรัชญา
นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"