วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

    มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนงาม และคนเก่ง พร้อมสำหรับดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างปลอดภัยและมีความสุข หลักสูตรสถานศึกษาเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบริหารทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

 

ปรัชญา

นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา

"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"