เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ชโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
เนื้อเพลง มาร์ชโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
เพลง มาร์ชโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
โรงเรียนแสนพันหมันหย่อนเราหนา
แหล่งปัญญาเขียวขาวพราวเด่นล้ำ
ศึกษาดีกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรม
เป็นผู้นำความรู้สู่สังคม
เมื่อเกียรติศักดิ์ศรีสามัคคีที่ยึดมั่น
อุปสรรคขวางกั้นสู้ได้สม
สัญลักษณ์รูปงามเด่นองค์ธาตุพนม
เหมือนดั่งร่มเงาอยู่สู่ความหวัง
วิชาการงานเด่นเห็นคุณค่า
กิจกรรมกีฬาที่สรรสร้าง
ให้ปัญญาพาชีวิตสู่แนวทาง
ดุจแสงสว่างก้าวไปด้วยใจทะนง
บริการงานสังคมชมทั่วหน้า
เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยดำรง
ทำตามรอยบริสุทธิ์พุทธองค์
เชิดชูไตรรงค์ คงมั่นเหนือดวงชีวา
*ซ้ำ*