ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน  ( School  Profile )
    โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่   4   ตำบลแสนพัน   อำเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม  ห่างจากอำเภอธาตุพนม   13   กิโลเมตร   ห่างจากจังหวัดนครพนม   40   กิโลเมตร   ตั้งอยู่บนเนื้อที่  27   ไร่  90.5  วา   ตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่   1   พฤษภาคม   2466   อาศัยศาลาวัดพันทคีรี  บ้านแสนพัน  เป็นสถานศึกษา  ชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนพัน  1   วัดพันทคีรี   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  1  ถึงชั้นประถมปีที่  4   มี  นายสอน   นาคพงษ์   เป็นครูใหญ่คนแรก
 
    เมื่อวันที่   26   ธันวาคม   2472   ทางราชการได้ก่อตั้งโรงเรียนประชาบาลตำบลแสนพัน   2  วัดพุทธสีมา  บ้านกุดฉิม และได้แยกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาบ้านสร้างแห่และบ้านกุดฉิม  ไปเรียนที่นั่น
 
    พ.ศ.  2482  ทางราชการได้สถานที่เรียนจากศาลาวัดพันทคีรี  มาตั้งโรงเรียนในสถานที่ตั้งปัจจุบันซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินให้  โดยได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขนาด   3   ห้องเรียน   และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตำบลแสนพัน  1   วัดพันทคีรี   เป็นโรงเรียนแสนพันวิทยานุกูล
 
    พ.ศ.  2501   ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่   3   รับนักเรียนในท้องที่ตำบลแสนพัน   ตำบลดอนนางหงส์   ตำบลนาถ่อน  เข้าเรียน
 
    พ.ศ.  2504   ได้รวมนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  เป็นโรงเรียนเดียวกัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่   1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   7   และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  โรงเรียนแสนพันวิทยานุกูล  เป็น  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน  ตามความต้องการของประชากรในเขตบริการ  คือชาวบ้านแสนพัน  และบ้านหมันหย่อน
 
    พ.ศ.  2534   ได้รับการอนุมัติเปิดทำการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอธาตุพนม  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โดยรับนักเรียนในท้องที่ตำบลแสนพัน  และตำบลกุดฉิมเข้าเรียน
 
    พ.ศ.   2538   ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จากตำแน่งอาจารย์ใหญ่  เป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน   และได้รับอนุมัติจากทางราชการ
 
    ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ถึง      พ.ศ.  2539   ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ  โรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนทั้งหมด   491   คน   บุคลากรทางการศึกษา( ครู - อาจารย์    28   คน  นักการภารโรง   2   คน ) มีอาคารเรียน   5   หลัง   จำนวน   25   ห้อง   จัดเป็นห้องเรียน   18   ห้อง  ห้องพิเศษ   7   ห้อง  อาคารประกอบ   3   หลัง   บ้านพักครู   7   หลัง   ห้องส้วม   5   หลัง   22   ที่   มีสนามฟุตบอลขนาด  กว้าง   60   เมตร   ยาว   90   เมตร   สนามบาสเกตบอล   1   สนาม   สนามวอลเลย์บอล   2   สนาม   สนามตะกร้อ     1   สนาม นอกจากนี้โรงเรียนยังมีที่ดินว่างสำหรับใช้เป็นแปลงเกษตรสาธิต  สวนกล้วยน้ำว้า   บ่อเลี้ยงปลา  มีเล้าไก่สำหรับเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมื อง   เป็นต้น