คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเหรียญชัย ต้นสววค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทรัตน์ มิมาชา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท สอดส่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเทิดศักดิ์ ศรีดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล วงษ์ตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล บุญเยือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางมะลัยวรรณ จันทร์รุกขา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน
เบอร์โทร :