คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเหรียญชัย ต้นสวรรค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทะรัตน์ มิมาชา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสวาท สอดส่อง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเทอดศักดิ์ ศรีดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล วงษ์ตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล บุญเยือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางมะลัยวรรณ จันทรุกขา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน