กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหทัยรัตน์ วิโย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธิติณากรณ์ กุลภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1