กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัตนา ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางลัดดา แสนคมคาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2