กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภาสกร ทมานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1