กำหนดมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
มาตรฐานการศึกษาและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563