การจัดทำรายงานประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563