ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
05 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 116378
04 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 116382
03 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 116379
02 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 116377
01 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 116378
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
แบบคัดกรองคนพิการ 116385
หลักสูตรสถานศึกษา
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 116394
งานสารบรรณ
กระดาษเย็บมุม (หูกระต่าย) เครือข่ายพระธาตุมรุกขนคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.54 KB 20604
กระดาษเย็บมุม (หูกระต่าย) โรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 20603
ตราโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน RAR Archive ขนาดไฟล์ 497.67 KB 116379
ตราโรงเรียนดีประจำตำบล RAR Archive ขนาดไฟล์ 116.33 KB 116381
หูกระต่ายเย็บมุมเอกสาร ตราโรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.72 KB 116381